ARANY UTCÁCSKA

A Zla­tá ulička / Arany ut­cács­ka meg­te­kin­té­se nél­kül sem­mi­képp se hagy­juk el a prá­gai Vár­ne­gye­det. Ez a festői szép­sé­gű ház­sor, mely a fecs­ke­fész­kek­hez ha­son­ló­an si­mul a vár­fal­hoz, nem csu­pán a Vár és a Kis­ol­dal, de egész Prá­ga egyik leg­jel­leg­ze­te­sebb, mél­tán eu­ró­pai hí­rű ide­gen­for­gal­mi lát­ni­va­ló­ja.

Zlatá ulička

Egy­sze­rű­sé­gé­vel, sze­rény mé­re­te­i­vel sa­já­tos kont­rasz­tot ké­pez hi­val­ko­dó­an pom­pás és mo­nu­men­tá­lis, fé­nyűző épí­té­sze­ti kör­nye­ze­té­vel. Csak belépőjeggyel látogatható. Ter­mé­sze­te­sen min­dig zsú­folt, vagy leg­alább­is an­nak tű­nik, mi­vel ez a vá­ros leg­szű­kebb ut­cá­ja. (Késő es­te és ko­ra reg­gel va­la­mi­vel el­vi­sel­hetőbb a hely­zet.)